На основу члана 37. и 38. Закона о привредним коморама („Службени гласник РС“ бр. 112/2015), cкупштина Општег удружења предузетника Нови Београд на седници одржаној дана 29.01.2016. године, донела је:

СТАТУТ
ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА НОВИ БЕОГРАД

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

            Опште удружење предузетника Нови Београд (у даљем тексту: Удружење) је самостална, пословна, интересна, непрофитабилна и нестраначка организација предузетника који имају седиште радње, односно седиште одговарајућег облика пословања на територији општине Нови Београд.

Члан 2.

            Удружење, у оквиру својих права и дужности, непосредно и посредно учествује у развоју делатности својих чланова у циљу побољшања њихове добити, побољшања услова рада и обезбеђивања правне, економске и социјалне сигурности.

Члан 3.

            Удружење је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и овим Статутом.

Члан 4.

            Назив удружења је: Опште удружење предузетника Нови Београд.

Члан 5.

            Седиште удружења је у Београду, Студентска 10/4/18.

Члан 6.

            Рад удружења је јаван. Јавност рада обезбеђује се у складу са законом  и овим Статутом.

Члан 7.

            Удружење има печат који је округлог облика са логоом удружења и уписаним називом исписан на ћириличном писму. Удружење користи и деловодни печат четвороуганог облика.

 

Члан 8.

            Удружење може имати свој штампани лист као и електронска гласила и отворене онлајн налоге на друштвеним мрежама а по потреби може издавати или користити и друга гласила.

Члан 9.

            Удружење представља и заступа председник Скупштине удружења, потпредседник и секретар удружења.

            Поред напред наведених, удружење могу заступати и друга лица која овласти председник удружења.

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА

Члан 10.

            Основни циљеви удружења су активности на стварању услова и преузимања мера за унапређење рада и пословања предузетника на територији општине Нови Београд, а нарочито у доменима делатности којима се баве чланови удружења.

Члан 11.

            Основни задаци удружења произилазе из циљева утврђених овим статутом, те полазећи од тога удружење:

 • Иницира, подстиче, помаже и координира активности на остваривању што повољнијих услова за развој и рад предузетника, изградњу тржишних односа и институција, пословне сарадње и свеопштег развоја општине Нови Београд, а нарочито:
 • Учествује у обезбеђивању најповољнијих услова  за рад и пословање својих чланова;
 • Предлаже доношење нових и мењање постојећих прописа и мера које непосредно и посредно утичу на рад чланова,
 • Сарађује са државним органима, организацијама и ресорима министарстава по питањима из области економске и свеукупне развојне политике,
 • Прати, изучава и подстиче све облике спољно-трговинске размене роба и услуга,
 • Учествује у креирању кредитне политике у складу са интересима и потребама својих чланова,
 • Прати техничка и технолошка достигнућа у земљи и иностранству од интереса за успешан рад својих чланова, обезбеђује информације и подстиче њихову примену,
 • Обезбеђује јединствени информациони систем за своје чланове,
 • Иницира, подстиче и издаје стручне, пропагандне публикације, организује саветовања, семинаре, сајмове, изложбе такмичења и друге облике сличних активности уз сарадњу са одговарајућим организацијама и органима,
 • Обезбеђује својим члановима пружање пословно-стручне помоћи,
 • Подстиче и негује традицију добрих пословних обичаја и пословног морала,
 • Подстиче и организује забавно-културне и спортске сусрете предузетника,
 • Остварује сарадњу са другим, истим или сличним субјектима тима у земљи и иностранству, води регистар чланова и издаје сва посебна уверења, сагласности и друге потврде из евиденције коју води, у оквиру својих овлашћења и позитивних прописа,
 • Обавља и друге послове од инереса за своје чланове у складу са законом и овим Статутом.

 

            Посебним годишњим програмом ближе се одређују и конкретизују задаци удружења за пословну годину или други временски период.

Члан 12.

            Ради реализације својих циљева и задатака удружење може оснивати предузећа, агенције или друге правне субјекте, у складу са законом.

            Удружење је самостално у извршавању својих циљева и задатака.

ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Члан 13.

            Чланови у удружењу могу да буду сви предузетници и привредна друштва који имају седиште својих радњи, односно одговарајућих облика пословања на територији општине Нови Београд, града Београда као и са целокупне територије Републике Србије као пријатељи сарадници Општег удружења предузетника Нови Београд, као и свако физичко лице које обавља делатност слободне професије уређене посебним прописима, а са седиштем на подручју општине Нови Београд, града Београд као и са целокупне територије Републике Србије као пријатељи сарадници Општег удружења предузетника Нови Београд као и привредна друштва и друга лица која имају интерес за то у складу са позитивним прописима, а чије се седиште налази на територији општине Нови Београд, града Београда као и целокупне територије Републике Србије.

Члан 14.

            Чланство у удружењу је добровољно и члан удружења се постаје потписивањем Приступнице, прихватањем одредби Статута и других аката удружења и уплатом чланарине у месечном износу. Висину месечног износа чланарине одређује Извршни одбор удружења која ће бити накнадно одређена посебном Одлуком.

Члан 15.

     Чланство у удружењу престаје:

 • Ако члан престане да обавља делатност, односно престане са радом по решењу надлежног органа (пензија, одјава радње и сл.),
 • Смрћу члана односно престанком постојања правног лица по решењу надлежног органа,
 • Иступањем из удружења као и искључивањем из удружења.

 

Члан 16.

            Члан удружења може бити искључен из удружења:

 • Ако се не придржава одредби Статута,
 • Ако својим понашањем нарушава углед удружења,
 • Услед неоправданог неплаћања чланарине за период од три месеца узастопно,
 • Уколико неоправдано не испуњава финансијске обавезе према удружењу по основу посла које је обезбедило удружење.

 

            Одлуку о искључењу из удружења доноси Извршни одбор удружења. Против одлуке о искључењу незадовољна страна може изјавити приговор Скупштини удружења у року од 8 дана од дана пријема одлуке.

            Уколико Скупштина удружења утврди да је приговор основан поништиће одлуку Извршног одбора а ако је неоснован, потврдиће одлуку Извршног одбора и одбиће приговор.

Члан 17.

            Чланови удружења имају једнака права као и обавезе.

            Права, дужности и одговорности чланова удружења су да усмеравају и усклађују своју активност у остваривању заједничких интереса и циљева удружења, а нарочито:

 • Да поштују Статут и друга Општа акта и одлуке удружења,
 • Да бирају и да буду бирани у органе и тела удружења и преко својих представника управљају удружењем,
 • Да својим активностима непосредно или преко облика деловања удружења доприносе остваривању циљева и задатака удружења,
 • Да буду информисани о раду удружења и њихових органа и тела и о материјално-финансијском пословању, те да дају предлоге, мишљења и примедбе на њихов рад,
 • Да дају предлоге за покретање иницијативе за доношење и измену закона и других прописа и мера економске политике,
 • Да унапређују међусобну сарадњу и да преко удружења сарађују и подстичу сарадњу са другим сличним асоцијацијама и заједницама,
 • Да преко удружења размењују информације и искуства, организују договоре и консултације, саветовања и сл.
 • Да чувају и подижу углед удружења,
 • Да благовремено достављају податке и обавештења потребна за извршавање задатака удружења,
 • Да на начелима равноправности, одговорности и солидарности извршавају задатке и своје обавезе утврђене овим Статутом и другим актима удружења,
 • Да обезбеђују финансијска средства за рад удружења,
 • Да користе пословну, стручну и другу помоћ удружења.

 

Члан 18.

            У остваривању циљева и задатака удружења и заједничких интереса чланова удружења радом и пословањем удружења непосредно и преко својих сарадника и његовим органима, телима и другим облицима рада и одлучивања у удружењу може бити биран сваки члан удружења.

Члан 19.

            Представнику у органима и телима удружења престаје мандат пре истека времена на које је биран:

 • У случају престанка чланства у удружењу (чл. 15. Статута),
 • Подношењем оставке,
 • Опозивом од стране органа који га је изабрао.

 

ОРГАНИ И ТЕЛА УДРУЖЕЊА, ЊИХОВ ДЕЛОКРУГ РАДА, ИЗБОР И МАНДАТ

Члан 20.

            Органи удружења су: Скупштина, Извршни одбор, Надзорни одбор и Секретар.

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

Члан 21.

            Скупштина удружења (у даљем тексту: Скупштина) је највиши орган управљања удружењем а чине је представници свих врста и облика делатности које обављају чланови удружења.

Члан 22.

            Скупштина броји 12 (дванаест) чланова.

            Мандат чланова траје 5 (пет) година са могућношћу поновног избора.

            Скупштину удружења чине представници свих облика и врста делатности које обављају чланови удружења сразмерно броју представника по структури делатности.

            У раду Скупштине имају право да учествују и чланови удружења који нису чланови Скупштине, али без права гласа.

 

 

Члан 23.

            Скупштину бирају чланови удружења јавним или тајним гласањем како се чланови удружења изјасне на избору. Поступак избора спроводи Комисија у саставу од 5 (пет) чланова удружења које именује Скупштина.

            Члан Комисије не може истовремено бити и кандидат за Скупштину.

Члан 24.

            За кандидата за Скупштину евидентиран је сваки члан удружења чију кандидатуру подржи већина присутних, јавним гласањем на збору предузетника Нови Београд.

Члан 25.

            Гласање о предложеним и евидентираним кандидатима може бити јавно или тајно, путем гласачких листића, о чему се већином гласова изјашњавају присутни.

            Гласачки листић садржи број лица која се бирају, редни број, име и презиме кандидата по азбучном реду кандидата.

Члан 26.

            За Скупштину су изабрани они кандидати који добијају највећи број гласова закључно са бројем кандидата који се бирају.

Члан 27.

            Проглашење резултата избора и верификацију мандата изабраних кандидата врши Комисија из члана 23. овог Статута.

Члан 28.

            Прву седницу Скупштине сазива председник Комисије из члана 23. Статута, у року не дужем од 15 дана од дана одржавања избора.

Члан 29.

            Скупштина има председника и потпредседника који су уједно и председник и потпредседник Извршног одбора.

            Председника и потпредседника бира Скупштина јавним гласањем из реда својих чланова, на време од 5 (пет) година, са могућношћу поновног избора.

            За председника и потпредседника изабран је кандидат за кога гласа већина присутних чланова Скупштине.

 

Члан 30.

     Председник Скупштине:

 • Представља удружење,
 • Сазива и руководи седницама Скупштине,
 • Обавља и друге послове у складу са Статутом и другим актима удружења.

 

Члан 31.

            Потпредседник Скупштине помаже председнику у раду, замењује га у случају одсутности или спречености за рад и врши друге послове који му се повере.

Члан 32.

            Скупштина ради на седницама које се одржавају према потреби, а најмање два пута годишње.

            Скупштина пуноважно ради ако седници присуствује већина чланова.

            Скупштина пуноважно одлучује већином гласова присутних чланова Скупштине, изузев када одлучује о усвајању Статута, изменама и допунама Статута и о престанку рада удружења, када је за доношење одлуке потребно већина укупног броја чланова Скупштине.

            У случају поновљеног позива за исту седницу, Скупштина пуноважно ради и одлучује простом већином присутних чланова Скупштине.

Члан 33.

            Редовне и ванредне седнице Скупштине сазива председник Скупштине на основу: закључка Скупштине, Извршног одбора, Надзорног одбора као и на писмени захтев 2/3 чланова скупштине.

Члан 34.

            Председник Скупштине дужан је да сазове седницу у случајевима наведеним у претходном члану од 7 (седам) дана од пријема закључка, односно писменог захтева.

Члан 35.

            Седнице Скупштине су јавне, а гласање је по правилу јавно, уколико Скупштина не одлучи другачије.

            На основу заседања Скупштине води се записник.

            О свом раду Скупштина доноси Пословник.

Члан 36.

Скупштина обавља следеће послове:

 • Доноси статут, његове измене и допуне, статутарне одлуке и општа акта у складу са законом и Статутом,
 • Доноси програм рада (средњорочне и годишње), финансијски план и годишњи обрачун (завршни рачун) удружења,
 • Разматра питања од значаја за развој и унапређење рада својих чланова и предлаже одговарајуће мере,
 • Разматра извештај Извршног одбора о раду и финансирању, пословању као и годишњи обрачун и о њим одлучује,
 • Утврђује висину чланарине ( основице, стопе, начин наплате ) за финансирање рада удружења,
 • Утврђује тарифу за посебне услуге које удружење обавља на захтев чланова или заинтересованих странака,
 • Доноси одлуке о оснивању предузећа, агенција и сл. од стране удружења,
 • Доноси одлуку о формирању фондова,
 • Одлучује о имовини удружења,
 • Одлучује се о проценту издвајања из средстава удружења у резерву,
 • Одлучује о коришћењу средстава резервног фонда,
 • Бира, именује, разрешава председника и чланове Надзорног одбора,
 • Именује и разрешава чланове тела Скупштине и уређује делокруг њиховог рада,
 • Доноси одлуку о оснивању стручних секција и  уређује делокруг њиховог рада ,
 • Одлучује о жалбама и приговорима на рад органа и тела удружења,
 • Одлучује о престанку рада удружења,
 • Доноси пословник о свом раду,
 • Обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.

 

ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 37.

            Извршни одбор је и Извршни орган удружења.

            Извршни одбор има 5 (пет ) чланова и то: председника, потпредседника и 3 ( три ) изборна члана. Мандат Извршног одбора траје 5 (пет) година са могућношћу поновног избора.

Члан 38.

            Избор Извршног одбора врши се на седници Скупштине, јавним гласањем. У Извршни одбор могу се бирати све чланови удружења водећи рачуна да све делатности буду заступљене.

Члан 39.

            Извршни одбор обавља следеће послове:

 • Управља пословима удружења,
 • Доноси одлуке о унутрашњој организацији удружења,
 • Спроводи одлуке, закључке и друге мере које доноси Скупштина,
 • Припрема програм рада удружења, предлаже га Скупштини  и стара се за његово извршење,
 • Подноси Скупштини извештај о раду удружења, предлог финансијског плана и предлог завршног рачуна,
 • Утврђује периодичне обрачуне и спроводи финансијску политику удружења,
 • Припрема предлоге општих аката удружења и доноси пословник о свом раду,
 • Даје смернице за рад секретара и стручне службе удружења и врши контролу њиховог рада,
 • Именује-поставља секретара удружења,
 • Доноси одлуку о образовању тела извршног одбора за одређена питања и одређује делокруг  њиховог рада,
 • Доноси акт о организацији и раду стручне службе, начину њеног рада и систематизацију послова и акт којим се одрађује радни и други односи радника стручне службе удружења у складу са законом, колективним уговорима и другим прописима,
 • Одлучује о пружању материјалне и финансијске помоћи члановима удружења,
 • Покреће иницијативу за доношење измена и допуна закона и других прописа и мера од значаја за предузетнике и привреднике, разматра нацрте закона и других прописа и доставља мишљење надлежним органима и организацијама,
 • Делегира представнике удружења у органе и организације у складу са законом и актима тих органа и организација,
 • За поједине послове из своје надлежности може оставити секретара удружења или потпредседника тела које је основао,
 • Обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом и другим општим актима удружења.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 40.

            Надзорни одбор има председника и 3 (три) члана који могу бити: стручна лица у радном односу у другим радним организацијама, професори са факултета, запослени у државним институцијама и/или привредним  друштвима и организацијама, као и чланови удружења која јавним гласањем бира Скупштина на време од 5 (пет) година са могућношћу поновног избора.

            Чланови Надзорног одбора не могу бити чланови органа и тела удружења, нити могу имати друге функције у удружењу.

Члан 41.

            Надзорни одбор ради у седницама које се одржавају према потреби, а најмање једном годишње.

            Седница Надзорног одбора може се одржати ако је присутна већина чланова, а одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.

            Седнице Надзорног одбора сазива његов председник по потреби, на захтев Скупштине и Извршног одбора или на захтев најмање 2/3 и/или 8 (осам) чланова Скупштине.

Члан 42.

            Надзорни одбор врши контролу над финансијским и материјалним пословима удружења.

            Надзорни одбор у вршењу надзора над финансијским пословањем удружења има право увида у финансијска документа и податке и о свом налазу обавештава Скупштину удружења.

            Надзорни одбор подноси Скупштини извештај о свом раду најмање једном годишње.

СЕКРЕТАР УДРУЖЕЊА

Члан 43.

            Удружење има секретара кога именује Извршни одбор, након спроведеног гласања.

            Секретар обавља послове као радник у редовном радном односу или по уговору о делу. Висину новчане надокнаде по основу напред наведеном одлуком доноси Извршни одбор удружења поштујући одредбе прописане Законом о раду.

Члан 44.

            Секретар непосредно руководи пословима стручне службе и стара се о извршавању закључака и одлука донетих на органима удружења.

            Прва обавеза и одговорност по основу рада секретара остварује се у стручној служби удружења.

            Секретар учествује у припремању седница органа и тела удружења, организује спровођење и спроводи њихове одлуке и закључке и организује или извршава друге послове из делокруга рада удружења по налогу председника Извршног одбора или самостално.

            Секретар се посебно стара о законитости рада удружења

            За свој рад секретар је одговоран Извршном одбору удружења.

            У случају спречености у пословима администрације, секретара замењује службеник кога одреди Извршни одбор или лице које секретар овласти.

            Уколико Извршни одбор сматра целисходним, послове стручне службе може поверити одређеној агенцији регистрованој за обављање одговарајућих послова.

Члан 45.

            Извршни одбор доноси одлуку о разрешењу секретара у смислу закона и колективног уговора, уколико утврди да не извршава задатке и обавезе утврђене овим Статутом и обавезе и одлуке које доносе Скупштина и Извршни одбор.

ТЕЛА УДРУЖЕЊА

Члан 46.

            Ради ефикаснијег остваривања задатака удружења, скупштина и извршни одбор могу формирати тела то јест (савете, одборе, комисије и сл.)

            Тела могу бити стална и повремена.

            Мандат чланова сталних траје 5 (пет) године, са могућношћу поновног избора.

            Чланови тела могу бити предузетници и други чланови удружења, као и друга физичка лица и представници правних лица, организација, заједница и институција.

            Тело има председника којег бира орган који га образује, а одлуком о формирању тела утврђује се број чланова делокруга рада.

СТРУЧНЕ СЕКЦИЈЕ

Члан 47.

            Ради успешног остваривана и спровођења задатака удружења и разматрања појединих питања од непосредног интереса за делатност предузетника и привредних друштава на нивоу удружења образују се струковне секције.

            Одлуку о оснивању струковних секција доноси Извршни одбор и њом уређује број и врсте стручних секција, организацију и рад.

            Донету одлуку верификује проста већина чланова скупштине удружења.

            Струковну секцију сачињавају сви чланови гране, групације или делатности за коју се секција оснива.

            Секције имају право да за своју потребу ангажују стручно лице.

 

 

Члан 48.

            Извршни одбор је дужан да разматра предлоге, ставове и мишљења струковних секција, заузима став и предузима одговарајуће мере у складу са законом, статутом и осталим актима удружења.

Члан 49.

            За извршење задатака органа и тела удружења, обављање стручних, административних, помоћних и њима сличним, пословима руковања имовином удружења и чувања исти, може се запослити одговарајући број стручних, административних и других радника у удружењу који чине стручну службу удружења, која се организују у складу са законом, колективним уговорима, овим Статутом и другим општим актима удружења.

Члан 50.

            На стручну службу не могу се преносити задаци о којима одлучују органи удружења, као ни овлашћења, права и одговорности удружења и његових органа.

Члан 51.

            Акт о организацији и раду стручне службе и друга акта којима се уређују радни и други односи радника стручне службе удружења доноси Извршни одбор у складу са законом, овим Статутом и другим актима удружења.

Члан 52.

            Радом стручне службе руководи секретар удружења.

 

ЈАВНОСТ РАДА И ОДГОВОРНОСТ У РАДУ УДРУЖЕЊА

Члан 53.

            О свом раду и раду других органа и тела удружења упознаје чланове и ширу јавност путем средстава информисања, преко свог листа и других гласила, и писаних материјала, састанака, е-поштом, коришћењем савремених технологија и на други начин.

Члан 54.

            Седница органа и тела удружења и други састанци су по правилу јавни.

            На седници органа и тела удружења позивају се, по потреби представници средстава јавног информисања, у циљу упознавања чланства и шире јавности о њиховом раду.

Члан 55.

            Удружење може издавати гласило-лист преко кога обавештава чланство и ширу јавност о свом раду и о раду органа, као и условима привређивања својих чланова.

            Одлуком о оснивању и издавању листа и других гласила, постављању главног и одговорног  уредника, именовању издавачког савета и уређивачког колегијума и начину финансирања гласила доноси Скупштина у складу са законом и овим Статутом.

Члан 56.

            Председник ( председник Извршног одбора ) и секретар удружења, односно друга лица која они овласте, могу давати податке и информације о раду удружења и одговорни су за њихову тачност и исправност.

Члан 57.

            Органи и тела удружења одговорни су за остваривање циљева и извршавање задатака удружења.

            Сваки представник је одговоран за савесно вршење својих права и дужности у органима и телима удружења.

Члан 58.

            Надзорни одбор удружења може покренути поступак за оцену одговорности скупштини удружења са најмање 2/3 чланова скупштине.

            Поступак за утврђивање одговорности Извршног одбора и тела Скупштине, председника, потпредседника и секретара може предложити најмање 2/3 чланова у скупштини и надзорни одбор. Одлуку о одговорности доноси Скупштина удружења и истовремено доноси одлуку о опозиву оглашених одговорности, те о избору, односно именовању нових органа и тела, односно лица са посебним овлашћењима.

ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА

Члан 59.

            Средства за финансирање удружења обезбеђују чланови удружења.

            Приходи удружења су:

 • Чланарина, уписнина,
 • Наплата техничких услуга од чланова удружења,
 • Други приходи ( донације, поклони, дотације, спонзорства и сл. ),
 • Издавање у закуп пословних просторија,
 • Одржавање стручних семинара, едукативних радионица...

Члан 60.

            Висину чланарине, уписнине, начина њихове наплате, као и утврђивање тарифа за посебне услуге које удружење обавља, те висину накнаде за пружање техничких услуга и сл. утврђује Скупштина удружења.

            Средства за финансирање рада стручне службе обезбеђује се финансијским планом удружења.

Члан 61.

            Удружење самостално иступа испред својих чланова, испитујући тржиште, тражећи послове за своје чланове дајући понуде трећим лицима и уговарајући послове за своје чланове.

            Удружење врши наплату обављених послова, а наплаћена средства прослеђују члану који је исте извршио, истовремено наплаћујући од чланова удружења износ на име пружених техничких услуга. Одлуком извршног одбора утврђује се тарифа на име пружених техничких услуга.

            Средства остварена на име пружених услуга удружење ће користити за измиривање својих материјалних трошкова и остваривање-реализацију циљева удружења.

Члан 62.

            Ради извршења одређених задатака или спровођење акција од заједничког интереса, чланова удружења могу удруживати средства и оснивати фондове са посебном наменом, ако је то у складу са задацима удружења.

            Имовина удружења садржана у основним средствима представља својину удружења, којим оно управља и располаже.

АКТИ УДРУЖЕЊА

Члан 63.

            У вршењу својих послова органи и тела удружења доносе, односно усвајају статут, одлуке, закључке, пословнике, препоруке и појединачне колективне уговоре.

Члан 64.

            Статутом удружења, као највишим општим актом, нарочито се уређују:

            Циљеви и задаци удружења и њихових органа и тела као и њихових делокруга рада и састава, начин избора и време трајања мандата, права и дужности чланова, почетак и престанак чланства, начин финансирања удружења и његове стручне службе, као и друга питања од значаја за рад удружења.

            Предлог статута, његове измене и допуне утврђује извршни одбор, а доноси га скупштина.

Члан 65.

            Одлуком се уређују друга питања за које је удружење овлашћено законом и статутом, одлучује се о закључивању уговора, утврђује висина чланарине, начина плаћања и сл.

            Одлука ограна удружења је обавезна за чланове удружења и они су одговорни за њено спровођење.

            Закључком се изражава став предлога, мишљење органа и тела удружења о питањима делокруга рада.

            Препоруком органа удружења одређују се смернице за решавање проблема од значаја за чланове удружења.

            Пословник је општи акт којим органи удружења одређују начин свог рада.

Члан 66.

            Статут и остали општи акти удружења обљављаују се у гласнику удружења, на огласној табли или на други начин.

            Општи акти удружења ступају на снагу наредног дана по објављивању уколико тим актима није другачије регулисано.

Члан 67.

            Удружење издаје потврде (уверење) о чињеницама о којима води службену евиденцију, као и другим чињеницама када је то одређено законом или другим прописима.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 68.

            Удружење престаје са радом по одлуци скупштине удружења.

            У случају да се скупштина удружења из било којих разлога не може одржати дуже од годину дана, одлуку о престанку удружења доноси Извршни одбор.

            У случају да удружење из било којих разлога престане са радом приступа се његовој ликвидацији на начин по поступку који прописује закон.

 

Члан 69.

            Измене и допуне овог Статута врше се на начин и по поступку утврђеним за његово доношење.

Члан 70.

            Избор скупштине, председник, потпредседника спровешће Иницијални одбор по поступку предвиђеном за њихов избор.

Члан 71.

            Овај Статут је пуноважан када га донесе Скупштина удружења, а ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

ОПШТЕГ УДРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕТНИКА

НОВИ БЕОГРАД

 

                                                                                      ______________________

                                                                                                 Драган Ћирић