ОПШТЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА

НОВИ БЕОГРАД

01.02.2020. године

Нови Београд

 

Скупштина Општег удружења предузетника Нови Београд, на седници одржаној дана 01.02.2020. година, донела је

 

О Д Л У К У

о именовању секретара

Општег удружења предузетника Нови Београд

 

  1. За секретара Општег удружења предузетника Нови Београд именује се: Милош Павковић, рођен 10.03.1986.
  2. Секретар Општег удружења предузетника Нови Београд има обавезе утврђене законом, Статутом и општим актима удружења.
  3. Секретар Општег удружења предузетника Нови Београд именује се на мандатни период од 4 ( четири ) године, почев од дана ступања на снагу ове Одлуке.
  4. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

 

 

                                                                                                                                          

                                                                           ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

 

Драган Ћирић